Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Правила прийому
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ Приватного вищого навчального закладу «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» В 2014 РОЦІ
Провадження освітньої діяльності у коледжі «ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (далі - Коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 270824, дата отримання - 12.08.2013 p. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (надалі –Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1510 від 29 жовтня 2013 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.
І. Загальні положення
1.1. Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (Коледж) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.2. До Коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Коледжу у порядку, передбаченому для громадян України.
Прийом до Коледжу здійснюється за конкурсом.
1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (проживання у кімнатах розраховано на 2-х чи 3-х осіб, холодна/гаряча вода, їдальня, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету).
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
Коледж має право приймати на другий курс випускників, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Прийом здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу відповідно спеціальності на конкурсній основі.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. До Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» приймаються на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах ” та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста ” і зазначається у Правилах прийому (див. додаток 2).
2.4. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки..
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледж здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця      9.00 – 17.00 (перерва 12.00 – 13.00);
субота                               9.00 – 14.00 (без перерви).
06.07; 13.07; 20.07; 27.07; 03.08; 10.08; 17.08.; 24.08; 25.08.2014 р.- вихідні
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в строки:
Етапи вступної компанії

Базова загальна середня освіта

Повна загальна середня освіта

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2014 року 11 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» 24 липня 2014 року 24 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів - 01 серпня 2014 року
Строки проведення Коледжем ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» вступних екзаменів 25 липня 01 серпня 2014 року 25 липня 01 серпня 2014 року
Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників 05 серпня 2014 року 05 серпня 2014 року
Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників 08 серпня 2014 року 08 серпня 2014 року
Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників 10 серпня 2014 року 10 серпня 2014 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 18 серпня 2014 року не пізніше 18 серпня 2014 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Прийом заяв і документів з 11 по 24 липня 2014 року
Вступні випробування з 25 липня по 01 серпня
Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників не пізніше 05 серпня 2014 року
Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників не пізніше 08 серпня 2014 року
Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників не пізніше 10 серпня 2014 року

4.4. Прийом заяв і документів на денну форму навчання, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:
Прийом заяв і документів з 11 по 24 липня 2014 року
Вступні випробування з 25 липня по 01 серпня
Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників не пізніше 05 серпня 2014 року
Термін оприлюднення другого рейтингового списку вступників не пізніше 08 серпня 2014 року
Термін оприлюднення третього рейтингового списку вступників не пізніше 10 серпня 2014 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (далі – Заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії МЕГІ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Коледжем ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки, під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.
5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.
5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
академічну довідку встановленого зразка (при прийомі в порядку переведення або поновлення).
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роки.
5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.8. Вступники, зазначені у пунктах 6.1 - 6.2 розділу VI цих Правил прийому, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Коледжі ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».
5.9. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Правилами прийому до Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».
5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.
5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.3 розділу VI цих Правил).
5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником, до Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.
5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».
5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.
5.16. Приймальна комісія Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Коледжі ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
особи, які мають захворювання, що зазначені у переліку захворювань, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 № 124/95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 року за №189/14880.
6.2. Категорії осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» мають за власним вибором:
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Вибір здійснюється вступником під час подання документів.
6.3. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 5):
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.3 розділу VI цих Правил).
Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів з профільних конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчанняю
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.
Один конкурсний предмет визначається Коледжем ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» як профільний. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил прийому.
6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою
6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
6.9. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» та в приймальній комісії.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Коледжем ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інституту», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
6.12. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
6.13. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням додаткового зарахування згідно з розділом цих Правил прийому.
6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури; на основі базової середньої освіти – за 12-ти бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.
VII. Зарахування за співбесідою
7.1. За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
7.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія приймає рішення про можливість зарахування до Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
8.1. Зараховуються до Коледжу відповідно до розділу ІІ цих Правил за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

8.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал відповідно до секції, по якій ступник брав участь у конкурсі-захисті.
8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.3 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України.
Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.
8.5. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів;
Чемпіонам України – 50 балів;
особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України, – 40 балів;
особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України, – 30 балів
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
IX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 ”Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
X. Право на першочергове зарахування
10.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.
XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
11.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
11.3. У списку вступників, рекомендованих до зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
11.3. У списку вступників, рекомендованих до зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ПВНЗ « Макіївський економіко-гуманітарний інститут». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут». Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІII.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 11.3 розділу XІ цих Правил прийому.
XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у п’ятий, восьмий та одинадцятий дні після останнього дня прийому заяв.
12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії та на веб-сайті навчального закладу (http://www.megi.com.ua).
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до Коледжу.
XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2; 4,3 зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» до приймальної комісії або копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Особи, які подали заяви в електронній формі зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
13.2. Особи, які в установлений строк, визначений у пункті 4,2; 4,3, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.
XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Коледжу:
здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами;
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами;
у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.
14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники втрачають право зарахування на навчання, якщо вони не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до 23 серпня включно.
14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 26 серпня. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XІІ цих Правил.
XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії.
15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року №384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті інституту у вигляді списку зарахованих.
Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» за умови збігу конкурсних предметів.
15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVIII цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Коледжем як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.
16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» для вступу на напрям підготовки, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.
16.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
16.6. Особа, яку визначено біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здійснення вищої освіти.
XVII. Додаткове зарахування до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» та зберігання робіт вступників
17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2 і 15.3 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2014 року.
17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Для акредитації необхідно не пізніше, ніж до 16.00 дня, що передує початку засідання приймальної комісії, надіслати заявку до приймальної комісії за тел./факсом: (0623) 22-22-27, або e-mail: mail@megi.com.ua. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони. Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні приймальної комісії та правила безпеки можуть бути позбавлені акредитації.
18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
18.3. Коледж ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
18.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII-Х цих Правил.

Заяви і документи приймаються за адресою:
86157 м. Макіївка Донецької області, вул. Островського, 16.
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, кім. 107, приймальна комісія.
Тел./факс: (0623) 22-22-27
Тел.: (06232) 6-46-14.


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua