Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Правила прийому
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ» У 2015 РОЦІ
Провадження освітньої діяльності у ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458718, дата отримання - 28.07.2014 p.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією інституту (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 15 жовтня 2014 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390/26167.
І. Загальні положення
1.1. ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1 ), у тому числі у структурному підрозділі – коледжі ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1 ).
1.2. До ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» приймаються громадяни України, іноземці, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» у порядку, передбаченому для громадян України.
1.3. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ПВНЗ « Макіївський економіко-гуманітарний інститут», мають рівні права та обов’язки.
1.4. Прийом до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
1.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (проживання у кімнатах розраховано на 2-х чи 3-х осіб, холодна/гаряча вода, їдальня, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету). Вступники, які зараховані на денну форму навчання і вказали в заяві про потребу поселення в гуртожиток, перед початком навчального року можуть бути поселені в гуртожитку. Списки студентів, рекомендованих до поселення в гуртожитки, готуються деканатами факультетів (за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковою організацією студентів інституту. Якщо кількість місць у гуртожитках недостатня для поселення всіх бажаючих, правом першочергового поселення користуються студенти пільгових категорій (сироти, інваліди, чорнобильці, малозабезпечені) та студенти, які проживають у віддалених від місця навчання регіонах.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та з урахуванням балів за особливі успіхи.
2.2. Прийом на основі ступеня молодшого бакалавра під час вступу на споріднену або іншу спеціальність для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.
На навчання для здобуття ступеня бакалавра можуть прийматися особи, які здобули ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста).
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються за результатами вступних випробувань особи, які здобули ступінь бакалавра (див. додаток 4 ).
2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються за результатами вступних випробувань особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (див. додаток 4 ).
2.4. Прийом на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань. Особа може вступити до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра або спеціаліста.
2.5. ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3 ). ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV, V, VI цих Правил прийому.
2.6. ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця      9.00 – 17.00;
субота                               9.00 – 13.00;
вихідні дні                        неділя та святкові дні;
перерва на обід               12.00 – 13.00.
4.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить інститут 24 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 01 cерпня 2015 року 10 cерпня 2015 року
Строки проведення ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» вступних екзаменів 25 липня - 01 серпня 2015 року 10 - 15 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
1 04 серпня 2015 року 15 серпня 2015 року
2 07 серпня 2015 року
3 10 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
17 серпня 2015 року
не пізніше
17 серпня 2015 року
4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (на старші курси) проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015 року 10 серпня 2015 року
Строки проведення вступних екзаменів 25 липня – 01 серпня
2015 року
11 - 15 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 07 серпня 2015 року 16 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
17 серпня 2015 року
не пізніше
17 серпня 2015 року
4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 06 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2015 року 06 серпня 2015 року
Строки проведення вступних екзаменів 08 - 14 серпня 2015 року 08 - 14 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 15 серпня 2015 року 15 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
17 серпня 2015 року
не пізніше
17 серпня 2015 року
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії інституту.
5.2. При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано інститутом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цей самий напрям підготовки (цю ж спеціальність) до цього самого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки (спеціальність), факультет, спеціалізацію, мову тощо та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.
У випадку, коли інститут здійснює підготовку за певним напрямом на різних факультетах, вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним напрямом відповідно до факультету.
У випадку, коли в інституті підготовка за напрямом здійснюється за спрямуваннями (спеціалізацією, мовою тощо), вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідним спрямуванням.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.
5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
академічну довідку встановленого зразка (при прийомі в порядку переведення або поновлення).
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в інституті в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають лише особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Такі вступники подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в інституті.
5.9. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому до інституту, та не мають підстав для особливих умов зарахування.
5.10. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією інституту згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 р. № 1172 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4.11.2014 р. за № 1391/26168, наведеним у додатку 6 до цих Правил прийому.
5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до інституту, є підставою для прийняття Приймальною комісією рішення щодо відмови в участі в конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
5.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до інституту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 1 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті інституту.
5.13.Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.
5.15. Приймальна комісія інституту може переглянути в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія інституту допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання за 2015 рік (або його копію) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів), наведеним у додатку 5 до цих Правил Прийому.
6.2.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до інституту на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів ) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до цих Правил прийому. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ПВНЗ «МЕГІ» для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів).
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. Ваговий коефіцієнт для середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0.1, а вагові коефіцієнти для балів сертифіката з конкурсних предметів вказані в додатку 5 до цих Правил прийому. Додатково до конкурсного бала додаються бали за особливі успіхи , які нараховані відповідно до пунктів 10.5 та 10.6 цих Правил прийому та помножені на ваговий коефіцієнт 0.05. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил прийому.
6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктом 5.8 цих Правил прийому.
6.5. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.6. Вступники, які отримали оцінку нижче вказаної в додатку 5 до цих Правил прийому мінімальної кількості балів, не допускаються до участі у наступному вступному екзамені та конкурсному відборі на навчання.
6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста використовуються результати вступного фахового випробування.
Вступне фахове випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
6.9. Конкурсний бал для осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, розраховується як сума результату вступного фахового випробування та середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста у 200-бальній шкалі і вноситься до Єдиної бази. При цьому, середній бал додатка до документа про освіту отримується шляхом переведення середнього арифметичного всіх оцінок із цього додатка за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 8.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, отриманих на вступному фаховому випробуванні становить 124 бали.
6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра використовуються результати вступного фахового випробування всіх вступників, які здобули базову вищу освіту за освітньо-професійною програмою бакалавра відповідного напряму підготовки (див. додаток 4 ).
Вступне фахове випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, отриманих на вступному фаховому випробуванні, становить 124 бали.
Для здобуття ступеня магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з певної спеціальності на основі ступеня бакалавра, здобутого за напрямом підготовки, не вказаним для цієї спеціальності у додатку 4 до цих Правил прийому, вступник проходить додаткову співбесіду за фаховою програмою з цієї спеціальності, за результатами якої він допускається або не допускається до складання вступного фахового випробування та подальшої участі в конкурсі.
6.11. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, розраховується як сума результату вступного фахового випробування та середнього бала додатка до диплома бакалавра у 200-бальній шкалі і вноситься до Єдиної бази. При цьому, середній бал додатка до документа про освіту отримується шляхом переведення середнього арифметичного всіх оцінок із цього додатка за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 6.
6.12. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, крім вступного фахового випробування, обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, що оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, отриманих на вступному екзамені з іноземної мови, становить 124 бали.
6.13. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, обчислюється за формулою КБ = ФВ + 0,8 ІМ + СБ, де
КБ – конкурсний бал,
ФВ – результат вступного фахового випробування,
ІМ – результат екзамену з іноземної мови,
СБ – середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) у 200-бальній шкалі, і вноситься до Єдиної бази. При цьому, середній бал додатка до документа про освіту отримується шляхом переведення середнього арифметичного всіх оцінок із цього додатка за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 6 (див. додаток 6 ).
6.14. Програми всіх вступних випробувань для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються інститутом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті інституту.
6.15. Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в інституті.
Якщо абітурієнт одночасно вступає на денну та заочну форми навчання і має проходити вступні випробування, то кожне таке випробування він може проходити лише один раз і його результат автоматично зараховується на іншу форму навчання.
Якщо абітурієнт одночасно вступає на навчання для здобуття ступеня магістра за різними спеціальностями, то вступний екзамен з певної іноземної мови він може складати лише один раз і його результат автоматично зараховується для участі у конкурсному відборі на інші спеціальності.
6.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.17. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інституту», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
Апеляції подаються відповідальному секретареві Приймальної (відбірної) комісії в день проведення іспиту або не пізніше наступного дня після оголошення результату іспиту.
Кожна апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання в присутності абітурієнта. Додаткове опитування абітурієнта не допускається.
6.18. Конкурсний бал для осіб, які вступають на основі базової або повної вищої освіти на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, дорівнює середньому арифметичному всіх оцінок із додатка до диплома бакалавра (спеціаліста), за яким виводилась академічна різниця, і вноситься до Єдиної бази. При цьому середній бал документа про освіту обчислюється за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 8.
6.19. Результати письмових іспитів, тестування повідомляються вступникам, як правило, в день проведення вступного випробування або до 12.00 години наступного дня, але не пізніше 18.00 години останнього дня строку проведення інститутом вступних випробувань для відповідної категорії вступників. Місце та час оголошення результатів письмових іспитів, тестування повідомляється вступникам перед початком цих вступних випробувань.
6.20. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
VII. Зарахування за співбесідою
7.1. За результатами співбесіди зараховуються до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
7.4 . За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» приймає рішення про можливість зарахування до ПВНЗ «МЕГІ» за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.
VIII. Нарахування додаткових балів вступникам на основі повної загальної середньої освіти
8.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
  -     економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;
  -    основи правознавства – при вступі на напрями галузі знань «право»;
  -    історія – при вступі на напрями галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»;
  -    екологія – при вступі на напрями, для яких профільним визначено предмет «біологія»;
  -    педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «соціально-політичні науки».
8.2. Призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали за умови відповідності секції, за якою вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки згідно з додатком 9 до цих Правил прийому.
8.3. Положення пунктів 8.1 - 8.2 цього розділу поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
8.4. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
  -    особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 120 балів;
  -    особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 110 балів;
  -    особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 100 балів.
Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.
IX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Зараховуються поза конкурсом:
  -    особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
  -    інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
  -    особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
  -    особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
  -    члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
9.2. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
X. Право на першочергове зарахування
10.1. Право на першочергове зарахування до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» мають:
  -    особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  -    особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  -    особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
  -    особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  -    особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
  -    вступники, яким це право визначено правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».
10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.
XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
11.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
  -    вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
  -    вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
  -    вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 10.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
  -    за конкурсним балом від більшого до меншого;
  -    з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
11.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
  -    прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  -    конкурсний бал вступника;
  -    наявність підстав для вступу поза конкурсом;
  -    наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
  -    наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ПВНЗ « Макіївський економіко-гуманітарний інститут». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут». Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІII.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 11.3 розділу XI цих Правил прийому.
XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у п’ятий, восьмий та одинадцятий дні після останнього дня прийому заяв.
12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії та на веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (http://www.megi.com.ua).
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».
XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2; 4,3 зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» до приймальної комісії або копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Особи, які подали заяви в електронній формі зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
13.2. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.
У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.
За рішенням Приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.
У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом.
XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 13.1.
14.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» і надає рекомендації вступникам наступним за рейтинговим списком.
14.4. Вступники, рекомендовані на навчання зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно пункту 13.1 цих Правил.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється, згідно з договором, укладеним сторонами.
14.5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів. Подання такої довідки до Приймальної комісії інституту є необхідною умовою зарахування на навчання а одним напрямом підготовки (спеціальністю) вступника, оригінали документів якого (документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання) зберігаються за місцем одночасного навчання за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
14.6. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування встановлюються приймальною комісією ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інституту», але не пізніше 17 серпня.
Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XІI цих Правил.
XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2, 4.3, 4,4. цих Правил.
15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.5. розділу ХVII цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» за умови збігу конкурсних предметів.
15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 13.1 цих Правил.
XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України за наявності посвідчення закордонного українця. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
16.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями українських національних культурних товариств (за наявності) та дипломатичних установ України за кордоном.
16.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
XVII. Зарахування до інституту на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з інституту, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2 і 15.3 розділу XV цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2015 року.
17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Для цього вони повинні акредитуватися в Приймальній комісії не пізніше дня початку прийому заяв та документів для вступу до інституту – 6 липня 2015 року.
Акредитація здійснюється відповідно до чинного законодавства в Україні.
Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).
Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:
-повне найменування ЗМІ;
-його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
-тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
-юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
-прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;
-номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;
-прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);
-прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.
Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.
До заявки додаються:
-копія свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ та інформаційного агентства;
-копія ліцензії на мовлення (для теле- та радіоорганізацій);
-фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, розміром 3х4.
Рішення про акредитацію приймається Приймальною комісією в терміни, що не перевищують 7 днів з дня отримання заявки на акредитацію.
Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сайті інституту.
Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання Приймальної комісії.
18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
18.3. ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
18.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг,вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VI-Х цих Правил.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua