Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Положення про апеляційну комісію
ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію Макіївського економіко-гуманітарного інституту
 1. Загальні положення
  1.1.  Данне Положеня розроблено згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1244 від 05 листопада 2012 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215 Умовами та Правилами прийому до ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», затвердженими 29.11.2012р.
  1.2.  Апеляційна комісія ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» ( надалі - Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів і реалізує п. 4.15 Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (далі – МЕГІ).
  1.2.   Апеляція є формою перегляду результатів вступних випробувань, яка проводиться для визначення об’єктивності перевірки роботи та для ознайомлення абітурієнта з помилками. Склад комісії затверджується наказом ректора інституту. 1.3.  Апеляційна комісія у своїй роботі керується Законами України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, Правилами прийому до ПВНЗ «МЕГІ», Положенням про приймальну комісію ПВНЗ «МЕГІ» та цим Положенням.
 2. Склад апеляційної комісії
  2.1.  Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій інституту. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії. Для забезпечення громадського контролю до апеляційної комісії можуть залучатися депутати обласних (міських) рад.
  2.2. До складу апеляційної комісії входять:
  голова комісії;
  члени комісії;
  секретар комісії
  2.3.  Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів МЕГІ. функціональних підрозділів приймальної комісії.
  2.4. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до законодавства, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками.
 3. Порядок подання апеляцій
  3.1.  Апеляційна комісія несе установлену законодавством відповідальність у разі неправомірного використання наданих їй прав і обов'язків.
 4. Порядок подання апеляції
  3.1.  Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться приймальною комісією до початку вступних випробувань засобами наглядної агітації.
  3.2.  Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у МЕГІ, повинна подаватися особисто у день оголошення результатів іспиту, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату вступного випробування з відповідного предмету (фаху). Заяви на апеляцію приймаються не пізніше, ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
  3.3.  Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.
  3.4.  Апеляція вступника подається у формі заяви встановленого зразка, у якій окрім прізвища, ім'я, по-батькові, спеціальності та оцінки обов'язково вказується причина подання апеляції (додаток А).
  3.5.  Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що засвідчує його особу.
  3.6.  Заяви абітурієнтів на апеляцію зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові апеляційної комісії безпосередньо перед початком апеляції в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).
 5. Порядок розгляду апеляції
  4.1.  Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Перенесення терміну апеляції не допускається.
  4.2.  Окрім абітурієнта, присутність сторонніх осіб на апеляції не допускається. У разі якщо абітурієнт є неповнолітнім (до 18 років) допускається присутність як спостерігача одного з батьків.
  4.3.  Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляцій не допускається. Члени апеляційної комісії повинні переглянути роботу з метою виправлення можливих помилок екзаменатора.
  4.4.  Апеляційна комісія переглядає: результати вступного іспиту, приведені лише в чистовику. Апеляція не є переекзаменуванням.
  4.5.  Під час розгляду апеляції результатів усного екзамену перевіряється повнота і правильність відповіді на листі підготовки.
  Під час розгляду апеляції результатів письмового екзамену проводиться повторна перевірка письмової роботи.
  Під час розгляду апеляції результатів співбесіди перевіряються записи у протоколі співбесіди.
  4.6.  Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:
  - «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
  - «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ____ балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;
  - «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ___ балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».
  4.7.  Для прийняття рішення на засіданні апеляційної комісії необхідна присутність не менше 2 членів з предмету (фаху) та голови комісії.
  4.8.  Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи.
  4.9.  Рішення апеляційної комісії відображається на заяві на апеляцію, доводиться до відома абітурієнта (можливе як підвищення, так і зниження оцінки) і підтверджується його підписом.
  4.10.  . Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом (додаток Б). Якщо наслідком апеляції абітурієнта є зміна оцінки, вноситься відповідний запис у протокол, який підписує голова приймальної комісії та голова апеляційної комісії.
  4.11.  Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати у ньому свою згоду або незгоду щодо рішення апеляційної комісії. 4.12.  У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.
  4.13.  Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з письмовими відповідями вступника розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії. У разі незгоди абітурієнта з рішенням апеляційної комісії, остаточне рішення приймає приймальна комісія.
  4.12.  Протоколи засідань апеляційної комісії готує секретар апеляційної комісії, який обирається з числа членів комісії. Протоколи апеляційної комісії розглядаються та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії. Протоколи засідань апеляційної комісії та відповідні рішення мають зберігатися в приймальній комісії МЕГІ протягом десяти років.

  Затверджено за засіданні приймальної комісії 07 грудня 2012 р.

  Відповідальний секретар приймальної комісії                                    І.М.Лукіна


  (див. додаток 1) (див. додаток 2)

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua