Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра психології
Кафедра психології створена у 1992 році. Засновник кафедри - представник школи Н.О.Менчинської, кандидат психологічних наук, професор Синельников Віктор Максимович. Кафедра психології є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів (6.030102), спеціалістів (7.03010201) та магістрів (8.03010201) психології відповідно до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації. Підготовка спеціалістів - психологів базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту ", державних стандартах вищої освіти, зокрема освітньо - кваліфікаційних характеристиках, освітньо - кваліфікаційних програмах і навчальних планах зі спеціальності.

Державна атестація психологів здійснюється шляхом захисту дипломної роботи.

Кафедра психології, як й інші кафедри МЕГІ, здійснює роботу за планом міжнародної діяльності на основі ряду договорів про співпрацю з університетами Російської Федерації, Білорусі та Польщі, є учасником міжнародного освітнього проекту "Сертифікат" Суспільства міжнародної освіти (Лондон, Велика Британія) і набуває досвіду шляхом організації академічного обміну студентами і викладачами, участі в міжнародних наукових форумах за кордоном та інших формах міжнародної академічної співпраці.
Кафедра психології готує спеціалістів для різноманітних сфер діяльності, а саме: в системі правоохоронних органів, в соціальних та медичних службах, в установах освіти і культури, в соціально-психологічних і реабілітаційних центрах, на підприємствах, фірмах, організаціях різних форм власності.
Завідувач кафедри психології - ВОЛЖЕНЦЕВА Ірина Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, академік Української технологічної академії. Розробила Нову вітчизняну технологію поліфункціональної регуляції психічних станів особистості. Має патент на авторський винахід, авторські методики для дослідження емоційних станів.
Основні напрями наукових досліджень: регуляція і саморегуляція психічних станів особистості; поліфункціональна регуляція; механізми впливу емоціогенних засобів, їх взаємодія і використання в психосоматиці; психолінгвістика в контексті розвитку просодичного компонента мовлення музичними виразними засобами. Сфера науково-педагогічної діяльності: загальна психологія, практикум з загальної психології, психологія творчості, психологія і педагогіка, психологія мистецтва, психотерапія (арттерапія, зокрема музикотерапія).
Керує підготовкою 3 кандидатських дисертацій в Київському державному університеті менеджменту освіти НАПН України.
Нагороджена Дипломом і статуеткою Переможець IV міській акції «Макіївчанка року» (2013) в номінації «За внесок у наукову діяльність»; упродовж чотирьох років (2010, 2011, 2012, 2014) нагороджена подяками за перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт в м. Переяслав-Хмельницькому, в Державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди; нагороджена Дипломом за досягнення в інноваційній модернізації національної освіти за розробку «Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами» і створення інноваційних програмних комплексів на П'ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014», організованою Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, компанією «Виставковий Світ»(18-20 березня 2014 року, м. Київ) і позитивно оцінена на рейтинговому конкурсі Вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. Переможець двох Міжнародний конкурсів: наукового представлення «Наукоград» в номінації «Краще наукове бачення» (25 жовтня 2014 року, м. Казань) і наукового креативу «Mind of Science» в номінації «Креативне мислення року» (30 жовтня 2014 року, м. Казань).
Автор понад 140 публікацій, з них 113 наукового і 27 навчально-методичного характеру, в т.ч. 62 публікації в наукових спеціалізованих виданнях, затверджених МОН України, міжнародних виданнях, РИНЦ, 2 монографії, 6 навчальних посібників, один з яких з грифом МОН.

СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі працюють 9 викладачів, з них три академіки, три доктори наук (психологічних, педагогічних, медичних), п'ять мають звання професора; один член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, вісім викладачів мають науковий ступінь кандидата психологічних наук і звання доцента. Кафедра забезпечує викладання понад 45 дисциплін

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

З 2014 по 2019 роки професорсько-викладацький склад кафедри працює над дослідженням наукової теми: «Сучасні психологічні технології в інноваційному розвитку освіти».
В лабораторії експериментальної психології, яка була заснована у 2004 році, проводяться дослідження із загальнокафедральної теми, магістерських та дисертаційних робіт. У лабораторії експериментальної психології для навчання студентів використовуються пакети психодіагностичних методик у вигляді комп’ютерних програм. Обладнання та склад співробітників лабораторії експериментальної психології дозволяє виконувати прикладні замовлення правоохоронних органів, підприємств, організацій та інших закладів.
У лабораторії організується:
 • практична робота в рамках навчальних дисциплін;
 • проведення циклу дослідницьких робіт студентами при виконанні курсових, випускних і дипломних робіт;
 • проведення обробки результатів наукових досліджень аспірантами і здобувачами в процесі написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • підготовка рекомендацій та корекційних програм за результатами проведення обстежень, аналіз їхньої адекватності та впровадження в практичну діяльність.

 • У лабораторії експериментальної психології студенти спеціальності «Психологія» мають можливість використовувати електронно-бібліотечний фонд.
  З 2005 року на кафедрі плідно працює студентське наукове товариство. Метою діяльності СНТ є виховання майбутніх фахівців та наукових співробітників для підприємств і установ держави, які відповідають вимогам демократичного, правового суспільства. На засіданнях СНТ розглядаються найбільш актуальні теоретичні та практичні питання з психології. Студенти беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри та щорічно виступають на вузівських та міжвузівських конференціях України. Наукова діяльність товариства здійснюється у відповідних відділах наукових досліджень – творчих групах студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри, а саме: відділі юридичної психології, відділі загальної психології, відділі практичної психології, відділі психології управління.
  Науково-дослідна робота студентів має кілька основних напрямків:
 • робота наукового товариства студентів (НТС);
 • участь студентів у науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах;
 • публікації наукових робіт студентів у наукових виданнях.

 • З метою надання психологічної допомоги населенню, професійної підготовки студентів-психологів навчального закладу в галузі психологічного консультування, психотерапії та психокорекції в 2004-2005 навчальному році на базі кафедри психології був заснований науково-консультаційний психологічний центр (НКПЦ). Науково-консультаційний психологічний центр МЕГІ використовує інноваційні технології, які запроваджені кафедрою психології для реалізації освітньої програми практичної підготовки спеціалістів-психологів в умовах діяльності ВНЗ в рамках кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. НКПЦ працює за двома основними напрямками: перший – здійснення психологічної допомоги населенню, другий – організація тренінгів для студентів і викладачів МЕГІ.
  Тренінговий центр обладнаний сучасною аудіо- та відеотехнікою, що дає можливість студентам 1-5 курсів у навчальному процесі переглядати понад 70 наукових фільмів з різних галузей психології. Для проведення навчальних занять, зовнішніх та внутрішніх тренінгів у тренінговому центрі активно використовуються атрибути ароматерапії, пісочної терапії та лялькотерапії.
  Студенти спеціальності «Психологія» беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Результатами цього є участь у:
  1. Всеукраїнських студентських олімпіадах. Наприклад, успішна участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходить на базі Макіївського економіко - гуманітарного інституту кожного року, дає змогу студентам, які посіли призові місця, брати участь у ІІ турі олімпіади. Так, наприклад, у 2006 році Луньов В.Є. посів перше місце у ІІ турі на базі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, а у 2009 році магістрант психології Гавриш І.В.- третє місце на базі Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. а Ємцева Ірина в 2014 році - в Національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2010 по 2014 рр. студенти-переможці, які беруть участь у ІІ турі олімпіад, нагороджуються грамотами і подяками за якісний рівень підготовки, за актуальні, змістовні доповіді й високі показники у виконанні різних завдань творчого характеру.
  2. Міжвузівських, вузівських конференціях. За останні три роки студенти спеціальності «Психологія» взяли участь у понад 45 наукових конференціях.
  3. Всеукраїнські конкурси наукових робіт студентів. Приніс перемогу нашим студентам Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі педагогічної та вікової психології, який проводився на базі Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет ", м. Ялта, 2008р. Так, Кучерова Н. стала переможцем конкурсу, Штода Н. посіла 3 місце, а Самарська К.В. - перше місце у ІІ турі конкурсу (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2010 р.) і - третє місце в 2011р. У 2012-2014 роках у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди наші студенти знову посіли призові місця: в 2012 році Чепчерук Ю. - 2 місце, в 2013 році Лагутіна О. - 3 місце, в 2014 році Ємцева І. - 2 місце.
  Практична підготовка студентів спеціальності «Психологія» має необхідну базу, яка впродовж багатьох років створювалася на основі договорів між інститутом і суб’єктами господарювання, юридичними особами. Щорічно викладачами та студентами кафедри психології спільно з інститутом проводяться: «День здоров’я», «День факультету», «Дебют першокурсника» тощо. Протягом багатьох років кафедра традиційно організує та проводить «День психолога» з метою популяризації професії психолога та підтримки професійно-значущих відносин із випускниками спеціальності «Психологія».
  Випускники кафедри успішно працюють практичними психологами в різних установах, є аспірантами та здобувачами провідних навчальних закладів. Наші випускники реалізували себе як військові психологи, як психологи ГУ МНС, ГУ МВС України, практичні психологи в системі освіті, центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді, у медичних установах.
  Високий рівень підготовки випускників з психології засвідчується також подяками науково-педагогічному колективу кафедри від керівників підприємств, їх структурних підрозділів та установ.

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  © Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua