Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра правознавства
Кафедра правознавства розпочала свою діяльність з 1992 року. Вона є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також проводить загальну юридичну підготовку студентів МЕГІ неюридичних спеціальностей та слухачів післядипломної підготовки. Кафедра готує спеціалістів, які можуть працювати у правоохоронних органах, у судовій системі України, збройних силах України, на підприємствах усіх форм власності, у нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях.
Завідувач кафедри правознавства МЕГІ, кандидат юридичних наук, професор Шем’яков Олександр Петрович - висококваліфікований фахівець, який має багаторічний практичний досвід юридичної діяльності в правоохоронних органах та вищих навчальних закладах. За сумлінну та бездоганну службу полковник міліції Шем’яков О.П.нагороджений державними орденами та іншими нагородами.
За роки роботи в МЕГІ професор Шем’яков О.П. став автором близько 70 науково-методичних праць, співавтором п’яти підручників з грифом Міністерства освіти та науки, а також співавтором Проекту нової редакції Кодексу України „Про надра”.
Шем’яков О.П. наполегливо розвиває засновану ним наукову школу: під його науковим керівництвом успішно готуються і захищаються кандидати юридичних наук. Він бере участь в засіданнях спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в провідних вищих навчальних закладах України та країн СНД, є членом Спілки адвокатів України і надає правову допомогу в якості адвоката в цивільному та адміністративному судочинстві.
На кафедрі правознавства існує дві науково-методичні секції – конституційного та кримінального права і адміністративного та цивільного права – де працюють 20 викладачів, з них два доктори юридичних наук, професори, 9 мають наукову ступень кандидата юридичних або історичних наук та звання доцента, військові та спеціальні звання і багаторічний досвід практичної діяльності в правоохоронних органах.
Кафедра правознавства забезпечує викладання 67 дисциплін. Серед них: теорія держави та права, міжнародне право, конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, цивільне право, екологічне право, кримінальний процес, адміністративне право, виконавче провадження, криміналістика, правознавство, господарське право, розслідування злочинів в сфері господарської діяльності та інші.
До роботи Державної кваліфікаційної комісії із захисту дипломних та випускних кваліфікаційних робіт залучаються як професори і доценти кафедри, так і посадові особи судових та правоохоронних органів області, провідні юристи в інших галузях правничої діяльності.
На фото: завідувач кафедри, керівник секції адміністративного та цивільного права к.ю.н., професор Шем’яков О.П.; доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пашков С.М.; методист Шалімова М.О.; асистент Ковальова М.В.; доцент кафедри, к.і.н., доцент Терзі О.С., асистент Батракова Я.В.; заступник завідувача кафедри, керівник секції конституційного та кримінального права, доцент кафедри, к.ю.н. Хохлова І.В.
Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри має широкий спектр – від проблем конституційної реформи в Україні, законодавчого забезпечення діяльності місцевого самоврядування, участі та ролі політичних партій в державному будівництві до питань вдосконалення законодавства України в різних галузях (адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільно-процесуальне право, господарське право, трудове право), що пов’язано з постійним розвитком в державі як суспільства, так і правовідносин.
Фахівці кафедри постійно беруть участь у проведенні екологічних та еколого-правових експертиз органів місцевого самоврядування, державних органів управління, гірничого нагляду, гірничорятувальної служби, природоохоронних служб та громадських організацій.
Кафедра має у своєму розпорядженні лекційні аудиторії, а також комп’ютерний клас, обладнаний сучасними ПЕОМ з підключенням до мережі INTERNET. Під час роботи викладачі широко використовують можливості бібліотеки інституту та науково-інформаційного центру МЕГІ, комп’ютерні програми: комп'ютерна правова система “Ліга-закон”, юридична база даних “Право”, юридична база даних “Юрист плюс”, юридична база даних “Законодавство України”, IMPC-банкрутство, ІМРС – експертиза та інші.
Кафедра правознавства є учасником міжнародного проекту „СЕРТИФІКАТ”, який здійснюється під керівництвом Товариства Міжнародної Освіти (Лондон, Велика Британія). Основна мета діяльності цієї авторитетної міжнародної освітньої організації – сприяння процесу інтеграції вищих навчальних закладів Східної Європи у єдиний Європейський освітній простір, удосконалення усіх напрямків освітньої діяльності цих ВНЗ у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації.
Склад кафедри
Запорожець Аркадій Митрофанович, доктор юридичних наук, професор.
Напрямом наукової діяльності є цивільне і господарське право. Має 200 науково-методичних праць, серед яких є навчальні посібники і монографії.
Запорожець А.М. виконує обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне право» Харківського університету внутрішніх справ. Під керівництвом Аркадія Митрофановича захистили кандидатські дисертації понад 10 здобувачів та аспірантів. Крім того він зараз є науковим керівником по написанню кандидатських дисертацій та консультантом по написанню докторських дисертацій.
Дослідження під керівництвом к.ю.н., професора Шем’якова О.П. здійснюються в напрямку поглиблення теорії і практики правового регулювання використання і охорони надр на базі аналізу проблем визначення підстав і порядку виникнення, реалізації, припинення та змісту права надрокористування, обсягу прав і обов’язків суб’єктів надрокористування, гарантій державної охорони їх прав та механізму реалізації природоохоронних пріоритетів при користуванні надрами, захисті екологічних, економічних і майнових інтересів держави, громадян, підприємств, установ і організацій, а також формування наукових і практичних рекомендацій стосовно вдосконалення нормативної і правозастосовчої діяльності в галузі правовідносин, які розглядаються.
Іншим напрямком наукових досліджень кафедри правознавства під керівництвом к.ю.н., доцента, заступника завідувача кафедри, керівника секції конституційного та кримінального права Хохлової Ірини Вікторівни є комплексний аналіз наявних проблем визначення підстав та порядку припинення права надрокористування згідно з діючим законодавством, і на цій базі формування наукових і практичних рекомендацій стосовно вдосконалення нормативної бази і правозастосовчої діяльності відповідних державних органів в галузі правового регулювання припинення права надрокористування з одночасним забезпеченням природоохоронних пріоритетів, а також дослідження проблем реалізації кримінальної відповідальності в Україні. К.ю.н., доцент Хохлова І.В. є членом Спілки юристів України, надає правову допомогу в кримінальному судочинстві в якості захисника, залучається як спеціаліст при розслідуванні кримінальних справ окремих видів та входить до робочої групи з розробки і вдосконалення законодавства. Так, відповідно до її рекомендацій були внесені зміни до ст. 240 Кримінального кодексу України, та опубліковано науково-практичний коментар до вказаної статті.
Окремий напрям наукових досліджень кафедри, який очолює к.ю.н., доцент кафедри Пашков Сергій Миколайович, спрямований на реалізацію Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України № 810/98 щодо вдосконалення системи і структури державних органів відповідно до сучасних вимог і умов. Цей напрямок виконується в межах плану науково-дослідної роботи Національного університету державної податкової служби України – "Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування". Є співавтором трьох підручників з грифом Міністерства освіти та науки: "Конституційне (державне) право зарубіжних країн", "Громадські об’єднання в Україні", "Нотаріат в Україні", які видані в 2007-2008 роках, бере участь в розробці проекту Закону України "Про судову міліцію".
Красноносов Юрій Миколайович, доцент кафедри, кандидат історичних наук. Ступінь кандидата наук отримав за спеціальністю 07.00.01. Історія України, тема дисертації «Формування вугільної промисловості України (1926-1939 рр.)». Результатом наукових досліджень Красноносова Ю.М. є більш ніж 50 науково-методичних праць, з них 3 монографії та навчальний підручник з грифом МОН.
Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент Терзі Олена Станіславівна сферою своїх наукових досліджень обрала державне будівництво та місцеве самоврядування, а також розвиток багатопартійності в Україні. Терзі О.С. постійний лектор Донецького обласного товариства "Знання". Крім того, вона регулярно залучається відділом внутрішньої політики Макіївського міського виконкому до проведення громадських слухань та виборчих просвітницьких заходів стосовно виборчого законодавства та державного будівництва.
Суботін Євген Андрійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 1952 році закінчив Казанський юридичний інститут. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 «трудове право та право соціального забезпечення» за темою «Особенности правового регулирования труда сезонных и временных работников». Напрямом наукової діяльності є трудове право. Має 55 наукових праць. Серед яких можна відмітити: Проблеми вдосконалення правового регулювання строкових трудових відносин // Проблеми реформування трудового та соціального законодавства України.
Кінаш Ярослав Іванович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Негода Євгенія Миколаївна – старший викладач кафедри, здобувач Донецького національного університету.
Саханда Ірина Миколаївна – асистент кафедри, здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук Харківського педагогічного університету ім. Сковороди, випускниця МЕГІ.
Здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук є також викладачі кафедри Лукіна Ірина Михайлівна (Харківський національний університет внутрішніх справ), асистенти кафедри Батракова Яна Вікторівна і Ковальова Марина Віталіївна, теж випускниці МЕГІ.
Батарська Ольга Федорівна, асистент кафедри. У 2005 році закінчила магістратуру Донецького національного університету та отримала диплом магістра права.
У 2005 році її було прикріплено здобувачем до Інституту економіко-правових досліджень НАН України для підготовки кандидатської дисертації за спеціальністю 12.00.04 „Господарське право, господарський процес” за темою „Господарсько-договірні зв’язки у сфері телекомунікацій”. Має 7 науково-методичних праць.
Асистенти кафедри Акаєв Тимур Шамілійович і Мавліханова Зульфія Ахтемівна також здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук у Харківському Національному університеті внутрішніх справ.
Основні положення, висновки і пропозиції проведеної за роки існування кафедри наукової роботи прийняті до використання (що підтверджено відповідними актами впроваджень) комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, технічною дирекцією та юридичним відділом Державного підприємства "Макіїввугілля", виробничим об’єднанням шахтної геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія", Донецьким національним технічним університетом, Макіївським економіко-гуманітарним інститутом.
Основні результати наукового дослідження кафедри також використовуються багатьма іншими провідними вищими навчальними закладами України при підготовці підручників та навчальних посібників для студентів юридичних вузів, а також при викладанні курсів "Екологічне право", "Гірниче право", "Концепція сучасного природокористування", "Рекреаційне право", "Адміністративне право", "Адміністративний процес"; "Адміністративна діяльність", "Міжнародне право навколишнього природного середовища", "Основи адвокатської діяльності в галузі охорони навколишнього природного середовища".
За результатами наукових досліджень кафедри отримані патенти й авторські свідоцтва, видаються навчальні посібники, публікуються статті в наукових журналах. Загалом опубліковано понад 170 праць: є наукові роботи, доповіді на науково-практичних конференціях, навчальні посібники, навчально-методична література. Серед них перші в Україні навчальні посібники з грифом Міністерства освіти та науки, які розроблені доцентами Хохловою І.В. та Шем’яковим О.П. згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у відповідності до положень Болонської декларації.
Викладачі кафедри правознавства регулярно запрошуються для участі в науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, у різноманітних телевізійних програмах ЗМІ в якості експертів з питань конституційного права та державного будівництва, адміністративного права, кримінального права. До того ж, викладачі кафедри і наші студенти є постійними учасниками круглих столів, які проводяться державними адміністраціями та іншими суб’єктами місцевого самоврядування області та України. Доценти та асистенти кафедри залучаються до участі в Міжнародних науково-практичних конференціях в якості керівників секцій.
Кафедра правознавства права підтримує зв’язки з неурядовою громадською організацією "ЕкоПраво", діяльність якої ставить за мету реалізацію міжнародних конвенцій в галузі охорони довкілля, найважливіше значення серед яких має Конвенція "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", що її було прийнято 25 червня 1998 року у м. Орхусі (Данія). Громадська організація "ЕкоПраво" є міжнародною та співпрацює з Інститутом Екологічного Права (ELI Washington), Консорціумом "Верховенство права", Агентством США з Міжнародного Розвитку, Центрально та Східноєвропейською Правничою Ініціативою Американської Асоціації Юристів (АВА/СЕЕLІ).
Значна кількість студентів залучається кафедрою до науково-дослідної роботи. Майбутні правники беруть участь у науково-практичних конференціях (в МЕГІ, міжвузівських, міжнародних), а також олімпіадах, круглих столах з проблем розвитку місцевого самоврядування. Висновки багатьох студентських досліджень публікуються в наукових журналах, збірниках наукових праць інституту.
Студенти під керівництвом викладачів кафедри набувають практичних навичок професійної діяльності, беручи участь в роботі судових та правоохоронних органів області. Крім того, студенти старших курсів працюють в юридичній школі правопросвітницької спрямованості для студентів МЕГІ неюридичних спеціальностей "Студент і закон", керівництво якою з 2004 р. здійснює доцент Хохлова І.В., яку студенти МЕГІ визнали кращим викладачем.
Кафедра правознавства бере активну участь у створенні, становленні і керівництві окремого структурного навчально-практичного підрозділу Макіївського економіко-гуманітарного інституту – юридичної клініки, яка має на меті створення умов для набуття студентами-юристами практичних знань і навичок шляхом стажування, проходження навчальної практики, підвищення практичної кваліфікації викладачів, удосконалення навчальних методик та навчально-практичних завдань шляхом надання безкоштовної правової допомоги окремим фізичним та юридичним особам міста та області. Діяльність юридичної клініки дозволяє покращити практичну підготовку студентів, підвищує статус соціальної значущості МЕГІ; 2006 року на міській акції «Макіївська весна» юридичну клініку було нагороджено Макіївською міською радою дипломом переможця у номінації «За найкращу суспільну ініціативу».
Випускники кафедри не мають труднощів з працевлаштуванням і в теперішній час працюють за фахом в різних галузях суспільного життя: в судах різних ланок та судовій адміністрації, в Службі безпеки України, в прокуратурах області та підрозділах Міністерства внутрішніх справ, в Держнаглядохоронпраці та виконавчій службі, юристами в органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади, в юридичних службах підприємств різних форм власності. Серед випускників кафедри правознавства є адвокати і нотаріуси, слідчі, прокурори та помічники прокурорів, оперативні уповноважені податкової міліції та інших підрозділів СБУ, МВС і Департаменту виконання покарань, викладачі навчальних закладів України.
Кафедра підтримує ділові та наукові зв’язки з:
 • Національним університетом біоресурсів та природокористування України Кабінету Міністрів України (м. Київ);
 • Національним університетом державної податкової служби України (Київська обл., м. Ірпінь);
 • Донецьким національним університетом;
 • Харківським національним університетом внутрішніх справ МВС України;
 • Харківською національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого;
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка;
 • Донецьким державним технічним університетом;
 • Одеським державним університетом внутрішніх справ МВС України;
 • Національною академією внутрішніх справ МВС України (м. Київ);
 • Донецьким інститутом штучного інтелекту МОН України;
 • Донецьким юридичним інститутом Луганського державного університету внутрішніх справ та іншими провідними вищими навчальними закладами України.
 • Харківським національним університетом ім. Каразіна,
 • Донецьким Інститутом економіко-правових досліджень НАН України
 • Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва АПрН України та іншими.
У 2006 році на базі кафедри була проведена Міжрегіональна конференція «Реформування системи місцевого самоврядування великого промислового міста. Досвід та проблеми».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Адрес: 86125, Україна, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 87. МЕГІ, ІІ корпус, факультет права і психології, кафедра правознавства МЕГІ.
Тел. 8 (0623) 22-29 -25.
Факс: 8 (8623) 22-03-23;

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua