Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра філософії та соціології
Кафедру засновано у 1992 році, і на той час вона мала назву «Кафедра соціальних дисциплін».
З 2003 року кафедра стала випускаючою і має назву «Кафедра філософії та соціології».
Завідувачем кафедри філософії та соціології є Валерій Миколайович Зибцев - кандидат філософських наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: загальна соціологічна теорія, економічна соціологія, соціологія праці та соціологія управління.
Кафедра забезпечує викладання 56 дисциплін на всіх факультетах інституту: філософія, соціологія, політологія, етика, політична психологія, історія України, основи демографії, логіка, релігієзнавство, філософія права, етнопсихологія та багато інших спеціальних соціологічних дисциплін.
Саме кафедра філософії та соціології МЕГІ вперше в регіоні почала здійснювати підготовку фахівців за напрямком 6.030101 “Соціологія”.
З 2011 року спеціальність «Соціологія» акредитовано за ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем – «магістр».
Упродовж останніх 5 років на кафедрі філософії і соціології працювало 16 викладачів, в т.ч.:
- докторів наук, професорів 2 (12,5%), з них: сумісників 1 (6,25%);
- кандидатів наук, доцентів - 12 (75%), з них: штатних - 11 (68,8%) з них:
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в учбовому закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України 5 (31,25%);
- без наукових ступенів і вченого звання 2 (12,5%).
Комп’ютерні класи інституту функціонують у середньому 12 академічних годин на добу, що дозволяє забезпечити можливості роботи студентів за дисплейними місцями в повному обсязі згідно існуючих нормативів.
Крім того, при проведенні практичних і семінарських занять, індивідуальних і групових консультацій студенти користуються спільною комп'ютерною базою гуманітарного факультету та інституту в цілому
Під час самостійної роботи студенти напряму „Соціологія” широко використовують можливості бібліотеки Інституту та науково-інформаційного центру Інституту. На гуманітарному факультеті ведеться активна робота щодо безперервної комп’ютеризації навчального процесу. Студенти займаються в комп’ютерних класах з підключенням до мережі Іnternet. Разом з кафедрою прикладної математики та інформаційних технологій розроблено пакети прикладних програм, які використовуються при виконанні курсових, випускних кваліфікаційних та дипломних робіт.
За останні 5 років кафедрою розроблено та впроваджено в навчальний процес 54 нові дисципліни для забезпечення підготовки студентів всіх факультетів МЕГІ, а також підготовки фахівців у галузі соціології.
За цей період викладачами кафедри видано понад 70 найменувань методичних рекомендацій та вказівок для вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Викладачами кафедри видано 6 монографій, підготовлено 12 методичних посібників, які рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів України. Розроблено конспекти лекцій на електронних та паперових носіях, навчальні та контрольні тестові завдання з усіх дисциплін кафедри.
Викладачі кафедри філософії та соціології активно працюють над удосконаленням інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу, активно використовують у навчальному процесі комп’ютерну техніку, аудіо- та відеоматеріали.
Кафедра постійно дбає про поновлення дидактичних і навчально-інформаційних матеріалів. За допомогою мережі ІНТЕРНЕТ створені добірки електронних журналів, матеріали яких широко використовуються у навчальному процесі.
В навчальному процесі для занять з дисциплін “Комп’ютерна обробка соціологічної інформації”, “Кількісні методи в соціології”, “Соціологічний практикум” використовуються пакети комп’ютерних програм, а саме: стандартні програми обробки даних ( MS Office), а також спеціалізований статистичний пакет програм з обробки результатів соціальних досліджень SPSS 13.0. for Windows.
На кафедрі впроваджено КМСОНП ( кредитно-модульна система організації навчального процесу ) в контексті вимог Болонської конвенції.
Відповідно до нормативних документів основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
- виконання науково-дослідної роботи з кафедральної тематики;
- участь у наукових та науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів;
- проведення науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів;
- публікація тез доповідей, наукових статей в Україні та за кордоном;
- видання монографій;
- видання навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
- наукова робота зі студентами тощо.
- Публікація теоретичних, методологічних робіт та методичних матеріалів для студентів-соціологів, наукової роботи магістрів та аспірантів.
Згідно плану науково-дослідної роботи виконуються наукові дослідження за темами: «Процеси формування соціальних ідентичностей в умовах суспільної трансформації: регіональні виміри» (державний реєстраційний № 0109 U 003319) та «Проблеми формування та функціонування громадської думки в контексті ефективного управління індустріальним містом) на прикладі м. Макіївки)» (№ держ. реєстрації: 0111U002583)
Результати соціологічних досліджень виконаних в рамках наукових тем кафедри були застосовані у розробці наступних соціальних програм та проектів:
- "Зміна схеми управління міста з районним розподілом";
- "Створення органів самоорганізації населення";
- "Репродуктивне здоров'я в м. Макіївці";
- "Кадри Макіївки";
- "Розвиток інформаційного простору міста".
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних освітніх, науково-дослідних та просвітницьких програмах:
- участь разом з Санкт-Петербурзьким університетом у міжнародному проекті «Соціальна нерівність після колапсу СРСР» (М’ясников О.Г., Зибцев В.М.).
В рамках Програми «Громада – влада: діалог на користь міста» кафедрою соціології була проведена низка соціологічних опитувань та моніторинг громадської думки протягом 1999 – 2014 років:
- «Думка мешканців Макіївки про міські проблеми та міську владу»,
- «Електоральна поведінка виборців Макіївки»,
- «Ефективність діяльності районних органів місцевого самоврядування»,
- «Дослідження ефективності каналів інформування мешканців міста».
Викладачі кафедри також працювали над розробкою наукових проектів, які були підтримані міжнародними фондами зокрема:
- “Українська політична еліта: природа та перспективи” (Фонд Форда);
- “Перспективи авторитаризму в Україні” (Фонд Сороса);
- “Національний дискурс політичної еліти” (Фонд Макартуров);
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують статті і тези доповідей у визнаних зарубіжних фахових та провідних виданнях Російської Федерації, Польщі та інші.
Наукове та науково-методичне співробітництво кафедри філософії та соціології здійснюється згідно укладених угод з:
- кафедрою філософії Донбаської державної академії будівництва та архітектури;
- кафедрою соціології управління Донецького державного університету управління;
- Донецьким відділенням соціологічної асоціації України;
- Вищою школою соціології та інститутом соціології НАН України;
- факультетом соціології та політології Південного Федерального університетом Російської Федерації;
- факультетом соціології Санкт-Петербурзького університету.
- Барановичським державним університетом (Республіка Білорусь)
Студенти спеціальності “Соціологія” займають активну позицію у науково – дослідній роботі, беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, Всеукраїнських студентських олімпіадах, міжнародних, всеукраїнських міжвузівських конкурсах наукових робіт студентів, науково-практичних семінарах та конференціях за фахом.
Умови вступу на напрям підготовки „Соціологія”.
Ліцензований обсяг прийому студентів за напрямом підготовки „Соціологія” на денну форму навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем „бакалавр” складає 50 осіб.
Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» - 50 осіб.
Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 20 осіб.
Для вступу на спеціальність „Соціологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» абітурієнт повинен надати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією МЕГІ (оригінал, або завірену копію), а саме: з української мови та літератури, історії України або математики.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua