Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра фінансів
Кафедру фінансів створено у 1995 р. шляхом відокремлення від кафедри економіки. Засновником та першим завідувачем кафедри була доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Червова Лідія Георгіївна.
Кафедра фінансів є випускаючою і здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 6.030508, 7.03050801, 8.03050801 – «Фінанси і кредит» всіх форм навчання.
В 2007 році спеціальність «Фінанси і кредит» отримала міжнародну сертифікацію Товариства міжнародної освіти (Лондон) рейтингового рівня «ВВ», що означає «якісний вищий заклад на доброму професійному рівні».
Нині навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 доктори економічних наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів. Молоді викладачі кафедри є аспірантами та пошукувачами наукового ступеня кандидата наук в інституті економіки промисловості НАН України.
Викладачі кафедри виступають науковими керівниками та консультантами при захисті кандидатських та докторських дисертацій, запрошуються офіційними опонентами та провідними фахівцями. Деякі викладачі є членами спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Висока кваліфікація та професійна майстерність професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє забезпечити підготовку фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.
Зараз за спеціальністю «Фінанси і кредит» навчається близько 300 студентів. Всього за час свого існування кафедра підготувала понад 1500 фахівців.
Випускники кафедри можуть працювати у податкових адміністраціях, банківських установах, митних органах, страхових та інноваційно-інвестиційних компаніях, фондових біржах, підприємствах різних форм власності, а також органах державної влади та місцевого самоврядування.
Кафедра має у своєму розпорядженні навчальні аудиторії та комп’ютерні класи, обладнані сучасними ПЕОМ з виходом до мережі INTERNET. Викладачами кафедри впроваджуються у навчальний процес новітні форми і методи навчання – лекції, практичні заняття, дискусії, ділові ігри тощо, – які мають на меті поєднати теорію з практичною підготовкою студентів-фінансистів за допомогою сучасного програмного забезпечення (комп'ютерної автоматизованої навчально-атестаційної системи „Планування, облік, звітність, контроль в бюджетних установах”, автоматизованої системи навчання „Казначейська справа”, учбово-методичного комплексу МВА (Master of Business Administration), 1С-Бухгалтерія, Ліга-Закон і т.і.).
З метою підвищення якості знань у Макіївському економіко-гуманітарному інституті використовується спеціальна комп’ютерна програма „Коллоквіум”, яка налічує понад 5000 тестів з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, і допомагає студентам при підготовці до поточного та підсумкового контролю знань.
Бібліотечний фонд МЕГІ налічує понад 43000 підручників, навчальних посібників та періодичних видань фінансово-економічної спрямованості. На кафедрі та в бібліотеці інституту сформовано банк електронних підручників та посібників у кількості понад 2000 одиниць.
Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з фінансовими установами: Відділенням держказначейства в м.Макіївка, ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м.Макіївка, м.Донецьк) ПАТ «Банк Ренесанс Кредит» (м.Макіївка, м.Донецьк), ПАТ КБ ПриватБанк (м.Донецьк), Донецьким регіональним відділенням ПАТ «Укрсоцбанк», Макіївським відділенням ПАТ «Укрсоцбанк», Відділенням №4 ПАТ «ІМЕКСБАНК» у м. Макіївці, ПрАТ ПроКредитБанк (Відділення№1 в м. Горлівка), Міським фінансовим управлінням у м.Макіївці, Головним фінансовим управлінням Донецької обласної державної адміністрації, Управлінням праці та соціального захисту у м.Харцизьку, Управлінням Пенсійного фонду України у Центрально-Міському районі м.Макіївки, Донецькою обласною дирекцією НАСК «Оранта» (м.Донецьк) та ін.
Керівництво практикою на підприємствах здійснюють найбільш кваліфіковані фахівці, які очолюють адміністративні та фінансово-економічні підрозділи та служби. Крім того, провідні фахівці підприємств, установ, організацій запрошуються до проведення круглих столів, дискусій тощо з актуальних проблемних питань сучасної практики.
Для поліпшення практичної підготовки фахівців в інституті створено консалтинговий центр. У рамках інтеграції навчального процесу з наукою і практичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах міста створено філії кафедри.

Провідні викладачі кафедри

Коровіна Зінаїда Павлівна доктор економічних наук, професор, відмінник вищої освіти України, автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: економічні реформи в державі, інноваційна діяльність, фінансова діяльність суб’єктів господарювання.
Вибіркові публікації:
Тенденції розвитку споживчого кредитування // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – С.61-63 (Співавтор: Кушнир К.О.)
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник з грифом МОН України / А.С.Маглаперідзе, З.П.Коровіна, О.М.Гізатулліна . - Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. –256с.
Рыночные реформы и инновационное развитие экономики (содержание, последствия, прогнозы) [Текст]: монография/ З.П. Коровина. – Донецк: Изд-ль: Дмитренко Л.Р., 2008. – 728 с.
Маглаперідзе (Кошмаєва) Алла Сергіївна кандидат економічних наук, професор, автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: бюджетна система та бюджетна політика держави, фінансова діяльність суб’єктів господарювання.
Вибіркові публікації:
Стан небанківських фінансово-кредитних установ в Україні // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – С.18-20 (Співавтор: Зарипова А.В.)
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник з грифом МОН України/ А.С.Маглаперідзе, З.П.Коровіна, О.М.Гізатулліна . - Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. –256с.
Теорія фінансово-економічного аналізу: Навч. посібник з грифом МОН України. - Донецьк: Видавник: Дмитренко Л.Р., 2010.- 212с. (Співавтори: Храпкина В.В., Химченко А.Н.)
Храпкіна Валентина Валентинівна кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: фінансова діяльність та фінансова безпека суб’єктів господарювання.
Вибіркові публікації:
Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: колективна монографія // За ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М.Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В.Пасічника. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012. – 398 с. (Розділ «Фінансова безпека в системі фінансової політики держави»)
Концепция стратегии вывода предприятия в зону безопасного функционирования в контексте обеспечения его финансовой безопасности // Економічний форум: науковий журнал / Луцький національний технічний університет, 2011. - №3. – с.366-374.
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Ресурсний потенціал банківської установи: особливості формування та перспективи розвитку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – МЕГІ. – Донецьк: Дмитренко Л.В., 2010. – 268 с. (Співавтори: Панасенко Г.О. та ін.)
Ніколаєва Ольга Миколаївна кандидат наук з державного управління, доцент, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: управління місцевими фінансами, місцеве оподаткування, місцеве самоврядування.
Вибіркові публікації:
МДержавне фінансове забезпечення соціальної сфери: колективна монографія // За ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М.Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В.Пасічника. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012. – 398 с. (Розділ «Підвищення ефективності бюджетної та трансфертної політики в системі забезпечення соціальної безпеки держави»)
Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства: колективна монографія (2012 р.) / відп. ред. Л.Г.Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012 р. – 258с. (Розділ «Науково-технологічна та інноваційна складові економічної безпеки України: поступ та бар’єри розвитку»)
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Прагматизм і проблеми державного регулювання сфери азартних ігор як потужного джерела доходів національного бюджету // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». - 2011. - № 7 (14). - С.50-54
Бєлікова Олена Юріївна кандидат економічних наук, доцент, автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: фінансові аспекти функціонування вітчизняних акціонерних промислових підприємств.
Вибіркові публікації:
Кругооборот капитала в рамках акционерного предприятия // Економічний вісник Донбасу №1 (27), 2012, с.130-135
Система акционирования: теоретические конструкции // IX Международная научно-практическая конференція “Теория и практика экономики и предпринимательства” (г.Алушта, 03 –05 мая 2012).
Веретенникова Оксана Віталіївна кандидат економічних наук, доцент, автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: інвестиційна діяльність в сучасних умовах господарювання.
Вибіркові публікації:
Развитие пенсионной системы Украины // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – С.14-15 (Співавтор: Котванова Т.С.)
Системні характеристики інвестиційного ринку і їх роль в сучасних умовах економічного розвитку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – С.123-128.
Проблемы государственного финансирования высшего образования в Украине // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 2011. – С.167-173.
Реалізація соціально-економічних переваг і обмежень в процесі соціального інвестування // Матеріали IX міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління фінанси: стан і перспективи розвитку». – Ч.1. – Макіївка: ДонНАБА, 2010 р. (Соавтор: Євдомашко Т.І.)
Панасенко Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: формування та управління ресурсним потенціалом комерційних банків.
Вибіркові публікації:
Проблемы экономики и организации управления предприятием [Текст]: коллективная монография, / Науч.-инф. Издат. Центр «Институт стратегических исследований». – Москва, 2012. – Москва 2012. – 224 с. (Раздел «Теоретические основы функционирования банков и накопления ресурсного потенциала»)
Экономический потенциал и перспективы России и стран СНГ: Книга 2. Монография. – Краснодар: АНО «Центр соціально-политических исследований «Премьер», 2012. – 264с. (Раздел «Практические аспекты формирования ресурсного потенциала банка»)
Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи // Фінанси України. – Київ. - 2011
Інституційний ізоморфізм у взаєминах банку і клієнта на шляху «виробництва» довіри до грошей // Вісник НБУ. – 2011. - №12.
Ресурсний потенціал банківської установи: особливості формування та перспективи розвитку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – МЕГІ. – Донецьк: Дмитренко Л.В., 2010. – 268 с. (Співавтори: Храпкіна В.В. та ін.)
Хімченко Андрій Миколайович кандидат економічних наук, доцент, автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: формування корпоративного сектору економіки, регіональні аспекти розвитку малого бізнесу
Вибіркові публікації:
Корпоративні відносини: методологія дослідження та механізми функціонування. - Монографія. - Донецьк: «Східний видавничий дім», 2012. – 160 с.
Прогноз финансового состояния корпорации: разработка путей ее оздоровления // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та фінанси в умовах Політична економія. Підручник з грифом МОНмолодьспорту України / Наук.редактор Л.І.Дмитриченко. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 712 с.
Державне регулювання корпоративного сектору в Україні // Економічний форум. - № 2/2012. – С.102-108
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Теорія фінансово-економічного аналізу: Навч. посібник з грифом МОН України. - Донецьк: Видавник: Дмитренко Л.Р., 2010.- 212с. (Соавторы: Маглаперидзе А.С., Храпкина В.В.)
Чучко Олена Петрівна кандидат економічних наук, доцент, автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: інноваційний та інвестиційний потенціал України, антикризове управління підприємствами.
Вибіркові публікації:
Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: колективна монографія // За ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М.Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В.Пасічника. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012. – 398 с. (Розділ «Домогосподарства як елемент фінансової системи держави»)
Фінансова діагностика в системі антикризового управління вугледобувних підприємств // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – С.139-140 (Співавтор: Кузьменко С.С.)
Стресові активи як основний фактор збільшення кредитного ризику // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – С.216-217
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Гізатулліна Олена Миколаївна кандидат економічних наук, доцент, автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Вибіркові публікації:
Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: колективна монографія // За ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М.Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В.Пасічника. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012. – 398 с. (Розділ «Домогосподарства як елемент фінансової системи держави»)
Роль фінансового контролінгу у системі управління підприємством // Економічний форум. – Випуск №2. – Луцьк. – 2012. – С. 343-348.
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник з грифом МОН України / А.С.Маглаперідзе, З.П.Коровіна, О.М.Гізатулліна . - Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. –256с.
Педерсен Ірина Олександрівна,
кандидат економічних наук, автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: оцінка інноваційного потенціалу промислового підприємства.
Вибіркові публікації:
Методы оценки эффективности инноваций // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави». м.Сімферополь, 7-8 вересня 2012 року / наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2012. – 168 с.
Значение инновационного потенциала в деятельности предприятия // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: тези доп. і повідом. Міжнар. наук. – практ. конф. (Донецьк, 17 грудня 2010 р.) / ІЕП НАН України; Редкол.: О.І. Амоша (відп. ред.) та ін. - Донецьк, 2010. – С.120-121.
Исследование сущности инновационного потенциала, его связи со стоимостью предприятия // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Напрями удосконалення механізмів економічного розвитку»: Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Вип. 172, Т. 11. – С.221-232.
Колєснікова Ганна Валеріївна, асистент, автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси:регуляторна політика в сфері кредитування малого бізнесу.
Вибіркові публікації:
Финансово-кредитное стимулирование развития малого бизнеса в условиях неоиндустриальной трансформации экономики // Опережающее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление (ОУСЭРР - БНЭУ): материалы третьей международной научно-практической конференции / науч. ред. В.А. Подсолонко. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 396 с.
Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020г. : моногр. / А.А. Лукьянченко, А.И. Амоша, Г.А. Гришин, В.И. Ляшенко; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2012. – 234 с. (Раздел «Создание условий для активизации инвестиционно-инновационной деятельности малого и среднего бизнеса»)
Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В. І. Ляшенко. – Донецьк, 2011. – 326 с. (Раздел «Спеціальні режими кредитування як стимули і обмеження розвитку підприємництва»)
Про необхідність використання іноземного досвіду мікро страхування та гарантування кредитів малому підприємництву в Україні // Економічний вісник Донбасу. – 2010. - № 2. – с. 75 – 80
Крутушкіна Валентина Валентинівна, асистент, автор понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси:інструменти грошово-кредитної політики.
Вибіркові публікації:
Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні // Економічний форум. – Випуск №2. – Луцьк. – 2012. – С. 108-115.
Основні інструменти грошово-кредитної політики України в сучасних умовах // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції №1(10). – м. Сімферополь. – 2011. – С.16-20.
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Васильченко Олена Ремівна, старший викладач, автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси:управління інвестиційною діяльністю в регіоні.
Вибіркові публікації:
Институциональные аспекты влияния режимов СЭЗ и ТПР на процессы капитализации предприятий в Украине // «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»: Тези доп. і повідом. Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27 травня 2011 р.) / НАН України. – Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.І. Амоша (відп. ред). та ін. – Донецьк, 2011. –С. 51 – 52.
Фінанси [Текст]: навч. посібник з грифом МОН України / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
Загальні методичні положення щодо формування регіональних центрів субконтрактингу. - НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецька торгово-промислова палата. Німецьке товариство з технічної співпраці (ГТЦ). - Донецьк. – 2010.- 82 с.
Федотов Олександр Олександрович, кандидат економічних наук, автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси:функціонування механізму інституціонального середовища інноваційної діяльності.
Вибіркові публікації:
Політична економія. Підручник з грифом МОНмолодьспорту України/ Наук.редактор Л.І.Дмитриченко. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 712 с.
К вопросу о функционировании механизма институциональной среды инновационной деятельности // Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, 2010.-.№2.-Т.2-С.449-457.
Системообразующая роль государства в институциональном развитии инновационной сферы экономики Украины // Вестник Донецкого университета. Серия В. Экономика и право, 2009.-.№2-С.162-168.

Навчально-методичне забезпечення

Кафедра є центром методичної роботи і має значний досвід у підготовці і виданні учбово-методичної літератури. За останні роки кафедрою опубліковано понад 10 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та біля 100 навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, методичних вказівок щодо виконання курсової роботи, навчальних тестових завдань для перевірки поточних та підсумкових знань студентів та ін. з усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Основні навчальні посібники (з грифом МОН України)

1. Фінанси [Текст]: навч. посібник / О.П.Чучко, В.В.Храпкіна, О.М.Ніколаєва та ін.; під заг.ред. А.С.Маглаперідзе; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. – 420 с.
2. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / А.С.Маглаперідзе, З.П.Коровіна, О.М.Гізатулліна . - Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л.Р. [Видавник], 2011. –256с.
3. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В., Хімченко А.М. Теорія фінансово-економічного аналізу: Навч. посібник. - Донецьк: Видавник: Дмитренко Л.Р., 2010.- 212с.
4. Храпкіна В.В., Панасенко Г.О. та ін. Ресурсний потенціал банківської установи: особливості формування та перспективи розвитку: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – МЕГІ. – Донецьк: Дмитренко Л.В., 2010. – 268 с.
5. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 328с.
6. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури. – 2008. – 368 с.
7. Маглаперідзе А.С., Веретенников В.І., Храпкіна В.В., Чучко О.П. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. - Донецьк: Норд-Пресс, 2007. - 229с.
8. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навч. посібник, Донецьк: Норд-Пресс, 2007 – 225с.
9. Бєлікова О.Ю. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Донецьк: Норд-Пресс, 2007 – 358с.
10. Маглаперідзе А.С., Гізатулліна О.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - Донецьк: Норд-Пресс, 2007. – 250с.
11. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. посібник. - Донецьк: Норд-Пресс, 2007. – 385с.

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться під керівництвом к.е.н., професора Маглаперідзе А.С. за темою «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (Номер держреєстрації: 0109U005225).
У межах загальної теми відокремлюють такі підтеми:
1. Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації.
2. Сучасні інструменти фіскального та монетарного регулювання економіки.
3. Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни.
4. Економічні проблеми сталого розвитку підприємств.
5. Фінансово-економічна безпека України.
Метою роботи є розробка теоретико-методологічних засад та науково-практичних розробок щодо впливу фінансово-кредитного механізму на соціально-економічний розвиток країни.
Результати наукових досліджень за останні роки відображені в монографіях, навчальних посібниках з грифом МОНмолодьспорту України, більше ніж 500 публікаціях в наукових журналах, збірниках наукових праць, у тому числі збірнику наукових праць Макіївського економіко-гуманітарного інституту, матеріалах міжнародних та Всеукраїнських конференцій, симпозіумів й семінарів.
Кафедра фінансів є організатором проведення І й ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» та щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни».
В рамках наукової тематики за останні роки захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:
1. Храпкіна В.В. - тема «Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємства»;
2. Чучко О.П. - тема «Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності України».
3. Гізатулліна О.М. - тема «Організаційно-економічний механізм державного управління паливно-енергетичним комплексом України».
4. Педерсен І.О. – тема «Механізм оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства».
Протягом тривалого часу кафедра підтримує ділові зв’язки з науковими центрами й провідними навчальними закладами України та зарубіжжя:
 • Донбаською державною академією будівництва та архітектури;
 • Донецьким національним університетом;
 • Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім.Туган-Барановського;
 • Харківським національним університетом ім. Каразіна;
 • ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»;
 • Київським національним університетом ім.Шевченка;
 • Київським національним економічним університетом ім. В.Гетьмана;
 • Сумським державним університетом;
 • Новосибірським державним архітектурно-будівельним університетом (Російська Федерація);
 • Санкт-Петербурзьким університетом економіки і фінансів (Російська Федерація);
 • Південний федеральний університет, філія у м.Новошахтинськ, Російська Федерація).
В рамках міжнародної діяльності викладачами кафедри «Фінанси» під керівництвом професора Маглаперідзе А.С. протягом 2009-2010 рр. було організовано та проведено І та ІІ міжнародні науково-практичні конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку», протягом 2011-2012 рр. – І та ІІ міжнародні науково-практичні конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни».
У роботі конференцій взяли участь близько 700 осіб – провідні вчені вищих навчальних закладів та наукових установ України, Російської Федерації, Франції, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня, а також представники органів місцевого самоврядування та фінансово-кредитних установ й організацій.
Результати наукових досліджень постійно впроваджуються у навчальний процес, а також застосовуються у науково-дослідній діяльності магістрів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів.

Студентське наукове товариство

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) спеціальності «Фінанси і кредит» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Національної доктрини розвитку освіти, а також Концепції науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Фінанси і кредит», і є суттєвим компонентом підготовки фахівців, який забезпечує опанування методів вирішення науково-практичних завдань.
При кафедрі фінансів постійно діє студентське наукове товариство, метою діяльності якого є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування шляхом розвитку всіх форм наукової творчості студентів.
Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.
Студенти-фінансисти щороку активно беруть участь у конкурсі наукових робіт, а також у Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін «Фінанси», «Податкова система України», «Інвестування» та «Банківський менеджмент» на приз Unicredit Group (за ініціативою ПАТ «Укрсоцбанк»).
Найбільш суттєвими досягненнями студентів є перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт:
І місце за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт з напряму “Фінанси, грошовий обіг та кредит”, який відбувся у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, здобула наукова робота студентки магістратури – випускниці 2008 р. Горбачової А.В. на тему “Удосконалення механізму бюджетного фінансування закладів освіти” (керівник: к.е.н., доцент Храпкіна В.В.).
ІІ місце за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси», який відбувся 22-23 листопада 2011 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, зайняла магістерська робота на тему «Моделювання фінансових результатів діяльності комунального підприємства» студента - випускника 2011 р. Верещагіної Т.М. (керівник: к.е.н., доцент кафедри фінансів Храпкіна В.В.).
ІІІ місце за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт з напряму “Фінанси, грошовий обіг та кредит”, який відбувся у Національному університеті державної податкової служби України у м.Ірпінь (20-22 березня 2012 р.), здобула наукова робота студентки магістратури Артюхової О.І. на тему “Механізми бюджетного фінансування освітніх закладів України” (керівник: к.е.н., доцент Гізатулліна О.М.).
Результати студентських наукових досліджень за рішеннями студентського наукового товариства при кафедрі фінансів та студентської ради факультету публікуються у наукових журналах та збірниках наукових праць.
Кафедра знаходиться за адресою:
вул. Островського,16, кім.113
м. Макіївка,
86157,
Донецька область,
Україна
Тел.: 8 (0623) 22-22-27, 22-03-23
e-mail: valentinа_31@mail.ru

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua