Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра германської філології
Паршикова Олена Олексіївна
Паршикова Олена Олексіївна,
завідувач кафедри германської філології,
доктор педагогічних наук, доцент

Кафедра германської філології є випускною, яка здійснює підготовку фахівців з іноземних мов за спеціальністю 7.02030302 – «Мова і література (англійська)» з кваліфікацією «Викладач двох іноземних мов (англійської та німецької) і зарубіжної літератури». З 2012 року кафедра здійснює підготовку «магістрів» зі спеціальності 8.02030302 – «Мова і література (англійська)». Високий рівень підготовки «магістрів» забезпечують провідні професори та доценти МЕГІ.
Першочерговими завданнями кафедри є надання студентам високоякісної освіти, яка ґрунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності й варіативності; формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку та самовдосконалення; розвиток науково-дослідної складової освітньої діяльності кафедри та поступове доручення до інтеграційних процесів, що відбуваються в межах світового освітнього та наукового простору.
Запропоновані освітні послуги, що надаються в Макіївському економіко-гуманітарному інституті:
- комплексне програмне забезпечення навчання з використанням наявних інформаційних ресурсів інституту: науково-інформаційного центру, бібліотечних фондів, навчального порталу та мережі Інтернет;
- наявність зручних аудиторій, фонокабінетів, компьютерних класів, технічних засобів навчання;
- застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов;
- навчання студентів у малих групах, що дає можливість кожному отримати значну практику у спілкуванні іноземними мовами;
- застосування диференційованого підходу до навчання;
- гнучкі графіки консультацій,
- наявність різних форм навчання: денної, очно-заочної (навчання в суботу та неділю), за індивідуальним графіком;
- можливість спілкування англійською мовою з носієм мови у рамках клубів за інтересами.
На цей час кафедрою відпрацьовано та запроваджено в навчальний процес єдиний навчально-методичний комплекс з іноземних мов, сформовано «кейс»-комплект індивідуального дидактичного забезпечення, зокрема, методичні вказівки, навчальні посібники, тексти лекцій, плани семінарських занять в електронному вигляді та на паперових носіях, аудіо- та відеокасети, дискети.

ПРОВІДНІ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Паршикова Олена Олексіївна, завідувач кафедри германської філології, доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - Теорія і методика навчання: германські мови. Закінчила докторантуру на кафедрі методики викладання іноземних мов Київського лінгвістичного університету, захистила дисертацію на тему «Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи» у 2010 році. Автор 57 наукових робіт, в тому числі монографії та 10 навчально-методичних комплексів та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Стажувалась у Німеччині та Австрії, отримала грант - наукову стипендію Німецької служби обміну вченими ( ДААД ), брала у часть у методичних семінарах Гете-інституту. Бере участь у міжнародному проекті «Створення підручників з німецької мови для учнів початкової загальноосвітньої школи».
Сфера наукових інтересів: Методика викладання іноземних мов, комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови, раннє навчання іноземної мови.
Педерсен Олександр Айгілевич
Педерсен Олександр Айгілевич, перший проректор, кандидат філологічних наук, доцент. Координатор упровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи організації навчання, системи управління якістю освіти в МЕГІ, а також міжнародного проекту "СЕРТИФІКАТ" від МЕГІ в рамках діяльності Міжнародного освітнього товариства (Велика Британія).
Науково-педагогічну діяльність О.А. Педерсена відмічено Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України, Донецької облдержадміністрації, Макіївської міської ради. Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: фонетика германських мов, фольклор, пареміологічні системи германських народів.
Полякова Яна Вікторівна
Полякова Яна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Автор 60 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: компаративна педагогіка, полікультурне виховання.
Гєєва Тетяна Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент. Автор біля 20 наукових і науково-методичних робіт.
Сфера наукових інтересів: лексикологія англійської мови.
Русанова Олена Олександрівна
Русанова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Автор 46 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: дидактика вищої школи, теорія і методика професійної освіти, порівняльна педагогіка.
Воєводіна Ангеліна Василівна
Воєводіна Ангеліна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: антропонімікон сучасної англійської мови.
Гришкіна Валентина Борисівна
Гришкіна Валентина Борисівна, доцент кафедри. Автор близько 25 наукових та науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: лінгвокраїнознавчий компонент навчання іноземної мови.
Деллалова Лариса Вікторівна, старший викладач кафедри. Автор біля 25 наукових та науково-методичних робіт.
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.
Соловйова Неллі Володимирівна
Соловйова Неллі Володимирівна, старший викладач кафедри.
Сфера наукових інтересів: функціональна граматика.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

У рамках наукової роботи кафедри за темою «Полікультурна складова навчання іноземної мови у вищій гуманітарній школі» студенти навчаються поєднувати теоретичні та практичні знання іноземних мов під час підготовки рефератів, наукових доповідей, написання курсових та дипломних робіт з цілого ряду філологічних та психолого-педагогічних дисциплін. Студенти факультету беруть участь у роботі студентського наукового товариства, міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, олімпіадах, публікують наукові статті та тези доповідей. Підготовці студентів до написання наукових робіт сприяють також створені на кафедрі проблемні групи.
До перспективних завдань науково-дослідної роботи кафедри германської філології слід віднести організацію наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних мовознавчих або методичних проблем, впровадження власних результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків, узагальнення передового міжвузівського досвіду науково-педагогічної роботи.
Крім того, викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, які проходять у провідних вищих навчальних закладах України та зарубіжжя: у Польщі (Вроцлав), Росії (Рязань, Санкт-Петербург, Таганрог), Болгарії (Слівен) і Білорусі (Барановичі).
На кафедрі германської філології накопичено значний досвід організації науково-дослідної роботи студентів. Щорічно викладачами кафедри проводяться олімпіади з англійської мови. У період з 2007 року по 2013 рік студенти спеціальності «Мова і література (англійська)» (Ю. Шаповал, О. Левковець, І., О. Тарарощенко, І. Симонова, Васильева Г., Гайкова А. Чернова Ю.) брали участь у ІІ турі олімпіади з англійської мови (на базі Житомирського державного педагогічного університету імені І. Франка, Львівського національного університету імені Івана Франка та Київського національного лінгвістичного університету) і були відзначені дипломами.
У 2008 році студентка К.Клеменіщева зайняла ІІІ місце у першому турі та одержала грамоту фіналіста у другому турі Всеукраїнського конкурсу художнього перекладу (Донецький національний університет). У 2010 році студентка О. Столярчук посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу (на базі кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету). У 2013 році Чернова Оксана посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, м. Ніжин Cтуденти гуманітаного факультету МЕГІ мають нагоду проявити свої таланти у різноманітних заходах: «Свято першокурсника», спортивні змагання, КВК, фонетичний конкурс з іноземних мов, свято Halloween та інших. Кульмінаційним моментом студентського життя є щорічний День факультету.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Члени кафедри плідно співпрацюють із зарубіжними колегами, в тому числі Британською Радою та Корпусом миру США в сфері лінгвістики та методики навчання іноземної мови (англійської); беруть участь у міжнародних конференціях, у міжнародному проекті Гете-інституту. Кафедрою укладено договори про співпрацю з університетами Польщі, Білорусі, Росії. Нашими партнерами є такі вищі навчальні заклади, як Рязанський державний університет ім. С.Єсеніна (Російська Федерація), Таганрозький державний педагогічний інститут ім. А.П. Чехова (Російська Федерація), Барановичський державний університет (Республіка Білорусь), Краківська вища школа імені А. Ф. Моджевського (Краків, Польща).
Підвищенню рівня викладання фахових дисциплін сприяє участь у міжнародних освітніх програмах та стажування за кордоном доцента Л.Ж. Норкіної у Британії в рамках обміну делегацій міст-побратимів Горлівки та Барнзлі, Велика Британія, та доцента О.А. Педерсена у Сполучених Штатах Америки за програмою адміністрування освіти (за підтримки Державного департаменту США).


Випускники

Ми пишаємося нашими випускниками, які працюють викладачами англійської та німецької мов у МЕГІ, навчаються в аспірантурі, захистили кандидатські дисертації, працюють у загальноосвітніх школах Макіївки та інших міст Донецької області; перекладачами на телебаченні, секретарями-реферантами на підприємствах, стюардесами на міжнародних авіалініях, продовжують освіту в університетах Німеччини.

Едуард Атаманов
Едуард Атаманов, випускник МЕГІ 2003 р.
Помічник Генерального директора,
начальник управління справами
адміністрації ПАО «МК «Азовсталь» група «Метінвест» група «Метінвест»Мария Хараман
Марія Хараман, випускниця МЕГІ 2001р.
Закінчила університет у ФРН за спеціальністю
«Загальна філологія» з відзнакою,
спеціалізація – нейролінгвістика,
працює в університеті у м. Констанц (Німеччина)


Юлия Чернова
Юлія Чернова, випускниця МЕГІ 2013 р.
Бортпровідниця авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (м.Київ

Контактна інформація:
Адреса: вул. Кірова, 98, 86101, Макіївка,
Донецька область, Україна
Тел./факс: 0623 28 54 31
Ел. пошта: kaf_anglphilology@rambler.ru

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua