Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.Соціалістична, буд.63а.

Приватний вищий навчальний заклад «Макіївський економіко-гуманітарний інститут» (МЕГІ) засновано 1992 року. Сьогодні МЕГІ – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює фахову підготовку за 8 професійними напрямами, з яких за шістьма - за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»: 8.03050401 - Економіка підприємства, 8.03050801 - Фінанси і кредит, 8.03050901 - Облік і аудит, 8.03010101 – Соціологія, 8.03010201 - Психологія, 8.02030302 - Мова і література (англійська) та 8.03040101 – Правознавство. За професійним напрямом 7.02030301 – Українська мова і література, фахова підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
За роки свого існування інститутом підготовлено понад 14000 фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», з них 1022 випускника отримали дипломи з відзнакою.
Мета діяльності інституту - організація і розвиток освіти, задоволення на її основі потреб особистості в підвищенні її інтелектуального, культурного, духовного і професійного рівня; забезпечення різних галузей народного господарства висококваліфікованими спеціалістами.
МЕГІ має розвинуту інфраструктуру підрозділів (навчальних, наукових, позааудиторної та виховної роботи тощо), що дозволяє на високому рівні надавати освітні послуги у сфері вищої освіти студентам м. Макіївки та інших міст і селищ Донецького регіону.
Структуру Макіївського економіко-гуманітарного інституту складають:
 • коледж;
 • 2 факультети: економіко-правовий та гуманітарний;
 • 9 кафедр (з яких 8 є випусковими);
 • аспірантура зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»
Крім того, в інституті функціонують наукові лабораторії та центри, а саме:
 • лабораторія соціологічних досліджень;
 • науково-консультаційний психологічний центр;
 • лабораторія педагогічних технологій;
 • лабораторія експериментальної психології;
 • міський інформаційно-просвітницький центр «Права людини»;
 • юридична клініка;
 • консалтинговий центр;
 • навчально-координаційний центр екології та безпеки життєдіяльності;
 • центр працевлаштування студентів і випускників;
 • філологічний навчально-науковий центр;
 • центр інноваційних технологій навчання іноземної мови;
2012 року в МЕГІ було відкрито коледж і ліцензовано підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» та «Бухгалтерський облік»
У 2013-2014 навчальному році загальна кількість професорсько-викладацького складу інституту становила 124 особи., в т.ч. 25 докторів наук, професорів, 70 кандидатів наук, доцентів. Загальна кількість викладачів зі ступенями і званнями становила 76,6%.
МЕГІ є одним з провідних вищих навчальних закладів у регіоні щодо впровадження та удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, реалізації принципів Болонської декларації.
Значна увага в МЕГІ приділяється вихованню студентської молоді, при цьому пріоритетним завданням визначено розвиток студентського самоврядування. В інституті діє профспілкова організація студентів, а лідери студентської молоді представлені у вченій раді МЕГІ.
Важливою складовою освітньої діяльності інституту є науково-дослідна робота, на якій базується система навчального процесу. Щорічно професорсько-викладацьким складом МЕГІ видається 10-15 монографій, підручників і навчальних посібників, публікується понад 300 статей у фахових вітчизняних виданнях і визнаних зарубіжних виданнях, на міжнародні та всеукраїнські наукові конференції представляється біля 250 доповідей, кожний десятий студент має наукові публікації. За останні 5 років захищено 2 докторські та 32 кандидатські дисертації. На цей час в аспірантурі навчається 20 аспірантів і 28 здобувачів. Інститут видає збірник наукових праць “Вісник МЕГІ”. Вагомий вплив на удосконалення форм і підвищення якості фахової підготовки в інституті має видавницька діяльність. Лише за останні п’ять років силами професорсько-викладацького складу видано 56 підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
Інститут постійно розвивається, розширюючи свою матеріально-технічну базу, яку складають три учбові корпуси. Крім навчальних аудиторій в них розміщені наукова бібліотека з читальними залами, електронною базою даних, інформаційно-бібліографічним відділом, комп'ютерні класи з вільним для студентів і викладачів виходом у мережу Інтернет, три спортивних зали, приміщення громадського харчування на 150 місць, пункт медичної допомоги. До того ж, МЕГІ має студентський гуртожиток на 240 ліжкомісць.
У зв’язку із необхідністю здійснення експертизи та контролю навчально-виховного процесу, розробки рекомендацій щодо удосконалення системи організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на впровадження новітніх технологій навчання в інституті було створено раду з управління якості освіти (РУЯО). Цей орган є координуючим в структурі управління навчальним процесом і має на меті підвищення якості освіти в МЕГІ у відповідності до міжнародних стандартів якості вищої освіти ( ISO серії 9001 : 2001 ).
МЕГІ докладає чимало зусиль щодо розвитку міжнародного співробітництва, долучаючись таким чином до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. Інститут має офіційні угоди про співробітництво у сфері освіти і науки з вищими навчальними закладами та науковими установами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Польщі, Болгарії, Чеської Республіки, Грузії, Молдови, Німеччини, бере участь у міжнародних програмах і проектах. Всі факультети МЕГІ отримали міжнародну сертифікацію Товариства Міжнародної Освіти (Лондон, Велика Британія) на рівні “ВВ” – «якісний заклад на доброму професійному рівні». Вісім науково-педагогічних працівників інституту є почесними членами і професорами зарубіжних наукових установ і вищих навчальних закладів. Інститут є постійним і активним учасником міжнародних освітніх виставок, на яких інноваційні досягнення й здобутки кафедр інституту було неодноразово відмічено грамотами, дипломами і подяками Міністерства освіти і науки України.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua